Obchodné podmienky

 Vážení zákazníci,

skôr než začnete nakupovať v našom internetovom obchode, prečítajte si  prosím dôkladne naše Obchodné podmienky. Uzavretím objednávky potvrdzujete, že ste sa s nimi zoznámili. Ďakujeme za pochopenie.

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.adsport.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebitel). Prevádzkovateľom internetového obchodu je MAV Trading s.r.o., Dolečky I 535, 763 14, Zlín-Štípa, IČ: 292 63 671, DIČ: CZ29263671. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym rádom Českej republiky. Ak je zmluvná strana spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.) a zákonom O ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z týchto zákonov nájdete pod touto časťou obchodných podmienok. Ak je zmluvná strana podnikateľ, riadi sa vzťahmi, ktoré neupravujú obchodné podmienky a ktoré sa vzťahujú na podnikateľa, obchodným zákoníkom, č. 513/1991 Sb., všetko v znení noviel.

Informácie o uzavretejzmluve a obchodných podmienkach

Kúpnzmluva (ďalej len zmluva) - umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, príp. služby za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká v momente doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú uverejnené na webových stránkach nášho internetového obchodu www.adsport.sk a kupujúci má možnosť pred vlastným uskutočnením objednávky zoznámiť sa s nimi. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch, ktoré vedú k uzavretiu zmluvy sú zrejméz procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ich  skontrolovať a prípadne opraviť.

Spôsoby dodania

Slovenská pošta - Slovenská pošta Vám doručí za 1-2 pracovné dní. Pri prevzatí zásielky vodičom na doručenie je zaslaná adresátovi SMS s informáciou o doručovaní zásielky. V prípade nezastihnutia a uložení zásielky na pošte je opäť zaslaná SMS a zároveň je adresátovi do schránky vhodený lístok s informáciami o zásielke (balík je uložený štandardne po dobu 18 dní). V sobotu, v nedeľu a počas sviatkov Slovenská pošta zásielky nedoručuje. Cena tejto služby je vrátane poštovného a balného 3,50 €. Cena dobierky je 1,20 €. V prípade poškodenia je reklamáciu potrebné podať najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zásielky na akékoľvek pošte. Pošte je nutné dodať tovar + obalový materiál.

UPS - Tovar zaslaný balíkom UPS je doručovaný nasledujúci pracovný deň odo dňa podania zásielky (garantované). Pri prevzatí zásielky vodičom na doručenie je Vám zaslaná SMS s informáciou o doručovaní zásielky. V prípade neúspešného doručenia budete informovaní emailom a máte možnosť reagovať na tento email. Zároveň Vám bude do schránky vhodený lístok s informáciami o zásielke. UPS doručí zásielku 3x zadarmo, potom zásielku uloží na 7 dní (možno zadarmo predĺžiť). V sobotu, v nedeľu a počas sviatkov UPS zásielky nedoručuje. Cena tejto služby je vrátane poštovného a balného 4,50 €. Cena dobierky je 1,20 €. V prípade poškodenia je reklamáciu potrebné podať najneskôr do 3 dní u UPS (telefonicky, alebo emailom). Adresát si musí ponechať celý obsah zásielky + obalový materiál.

Neprevzatie tovaru

V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar, nech je zaslaný akýmkoľvek prepravcom, jedná se o porušenie kúpnej zmluvy. O porušenie kúpnej zmluvy se tiež jedná, pokiaľ si kupujúci zvolil platbu bankovým prevodom, ktorý nevykonal.

V prípade, že sa kupujúci dopustí vyššie uvedeného porušenia kúpnej zmluvy bude povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 €, a tiež poštovné a náklady spojené s dobierkou. Vytvorením objednávky (uzavretím kúpnej zmluvy) kupujúci SÚHLASÍ s týmito obchodnými podmienkami, teda akceptuje i vyššie uvedenú zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta je splatná do 5-tich dní od doručenia písomnej výzvy k zaplateniu. Zmluvnú pokutu zašle predávajúci kupujúcemu na adresu uvedenú v zmluve.

Platobné podmienky

Platba za objednaný tovar môže byť realizovaná v hotovosti pri dodaní tovaru, platbou na účet predom, platbou kartou alebo on-line prevodom. V prípade ostatných troch menovaných spôsobov úhrady je tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH. Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom. Tovar ostáva do úplného zaplatenia zjednanej ceny majetkom predávajúceho. V prípade stornovania objednávky alebo jej časti zo strany dodávateľa (napr. tovar je vypredaný) bude kupujúcemu vrátena uhradená suma späť na účet, z ktorého bola prevedená.

Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny Obchodných podmienok a zmeny cien tovaru ponúkaného v internetovom obchode. Všetky tieto zmeny budú oznámené a vykonané prostredníctvom webových stránok nášho internetového obchodu www.adsport.sk. Ponuka (vrátane akčného tovaru, výpredajov a letákových akcií) platí do vypredania zásob. Cena je platná v dobe objednania..

Spôsob prevodu platby objednaného tovaru

Platba prevodom - zjednaná cena za dodanie tovaru je uhradená vykonaním bežného bankového príkazu k úhrade u ľubovoľnej banky, ktorým bude prevedená platba na účet predávajúceho vedený vo Fio banke. Podklady k vykonaniu platby (číslo účtu, čiastka, konštantný a variabilný symbol) obdrží kupujúci po potvrdení objednávky (spravidla do 24 hodin - o prípadnom predĺžení potvrdenia objednávky budete informovaní) v potvrdzovacom e-maili. Tovar bude kupujúcemu expedovaný po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Platba platobnou kartou - ihneď po dokončení objednávky sa kupujúcemu zobrazí platobná brána GoPay, kde môže vykonať platbu. V prípade, že by okno zavrel, obdrží e-mail s odkazom na platobnú bránu GoPay na vykonanie platby. Tovar bude kupujúcemu expedovaný po pripísaní platby na účet predávajúceho.

On-line bankové prevody - po dokončení objednávky bude kupujúci presmerovný na internetové bankovníctvo zvolenej banky, kde dokončí bankový prevod. Ochranu zaisťujú priamo banky a preto sú on-line prevody bezpečné. Tovar bude kupujúcemu expedovaný po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Platba na dobierku - zjednaná cena za dodanie tovaru je uhradená predávajúcemu prostredníctvom úhrady platby prepravcovi pri prevzatí objednaného tovaru.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom - v súlade s § 53 (7) občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzetia tovaru. Pokiaľ sa rozhodne odstúpiť v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátena kúpna cena. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Ak sa kupujúcí rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, zaväzuje se  dodržať nižšie uvedené podmienky.  Ak odstúpi Kupujúci oprávnene od Kúpnej zmluvy, je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť peňažné prostriedky Kupujúcemu, nie však skôr, ako mu Kupujúci odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal. Podľa ustanovenia § 1832 Občianskeho zákonníka Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania. Predávajúci upozorňuje, že v súlade § 1820 ods. 1 písm. g), znáša náklady na vrátenie tovaru Kupujúci, to platí aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

Nejneskôr 14. deň po prevzatí tovaru musí byť predávajúcemu doručený prejav vôle o odstúpení od zmluvy. Tento prejav vôle je nutné vykonať písomne doručením listu predávajúcemu (je možno i elektronickou poštou - emailom zaslaným na zákaznícke oddelenie [email protected]) s textom, z ktorého bude jednoznačne vyplývať: "Že kupujúci chce jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, č. (číslo objednávky), a požaduje vrátenie uhradenej ceny tovaru na účet - uveďte prosím číslo účtu. Tento prejav vôle musí byť datovaný a podpísaný.'' Kópiu tohoto listu pribaľte k tovaru, ktorý budete odosielať späť na adresu predávajúceho. Tovar odošlite späť v pôvodnom neporušenom (nepoškodenom) obale, bez známok použitia, kompletný (vrátane príslušenstva) a  s dokladom o kúpe tovaru. Vrátený tovar nesmie byť predávajúcemu zaslaný na dobierku, takéto zásielky predávajúci neprevezme. Uhradená cena za tovar bude vrátená prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, a to do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Upozorňujeme, že Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než dostane od Kupujúceho vrátený tovar fyzicky. Ak došlo pred vrátením tovaru k zníženiu jeho hodnoty (došlo k čiastočnému spotrebovaniu či opotrebovaniu tovaru, tovar nie je kompletný alebo bol poškodený – teda došlo k bezdôvodnému obohateniu, prípadne bola spôsobená škoda), je kupujúci povinný dokázateľne chýbajúcu hodnotu nahradiť v peniazoch. Predávajúci je oprávnený peniazmi vyčíslené čiastočné spotrebovanie či opotrebovanie tovaru, chybájúce časti tovaru, poškodený tovar započítať na predávajúcemu vrátenú kúpnu cenu, která bude kupujúcemu vyplatená, ponížená o započítavané čiastky.

Zodpovednosť za vady tovaru - záruka, záručné práva

Kupujúcí  je povinný prezrieť  tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je isté poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a prodávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný tovar bez vady. Oneskorené reklamácie mechanického poškodenia tovaru nebude možné uznať.

Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ktorá začíná plynúť prevziatím veci kupujúcim. Ak dôjde k výmene veci, dochádza k plynutiu novej záruky v dĺžke 24 mesiacov. Záruka se nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť tovaru teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Kupujúci pri uplatnení záruky má:

• ak ide o odstrániteľnú vadu - právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčásti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

• ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnému používaniu tovaru - právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

• ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu používaniu tovaru - právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

• ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak  nepožaduje výmenu veci - právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Uplatnenie zodpovednosti za vady - reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu tovar na vlastné náklady, k tovaru priložiť doklad o kúpe a správu s popisom vady. O spôsobe vybavenia reklamácie tovaru rozhoduje reklamačné oddelenie predávajúceho, ktoré môže kupujúceho kontaktovať na e-mailovej adrese [email protected]. Dĺžka trvania reklamácie je doba primeraná (podľa druhu tovaru) potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, nejneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa spätného prevzatia reklamovaného tovaru (uplatnenia reklamácie), pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom, kedy bola reklámacia vybavená a akým spôsobom. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohoto zamietnutia. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny alebo vrátená kúpna cena na účet Kupujúceho.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ serveru www.adsport.sk, spoločnosť MAV Trading s.r.o., Dolečky I 535, 763 14, Zlín-Štípa, IČ: 292 63 671, DIČ: CZ29263671 prehlasuje, že osobné údaje kupujúcich sú dôverné, nebudú poskytované žiadnym subjektom, nebudú poskytované žiádnej tretej strane a že spravované osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu  Osoby, ktoré sa registrujú na webových stránkach internetového obchodu www.adsport.sk súhlasia so:

• spracovaním svojich osobných údajov k marketingovým účelom

• zasielaním obchodných ponúk na zadanú emailovu adresu (maximálne 1x za týždeň)

Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu registrovanej osoby ako kupujúceho. Slúžia k realizácii, k vykonaniu nevyhnutných účtovných operácií a zaúčtovaniu vykonanej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a ku komunikácii s kupujúcim.

Súhlas kupujúceho

Kupujúci v rámci používania internetového obchodu www.adsport.sk súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o  jeho nákupoch na neurčitú dobu. Pravidla zaobchádzania s týmito údajmi sú vysvetlené v tomto dokumente. Ak by došlo v budúcnosti k ich zmene, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkách publikované.

 

Obchodné podmienky platné od 01.08.2018.

 

Ke stažení: